Regulamentul concursului "Aniversar Auchan Sharing Beauty With All"
Group

sbwa

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

"ANIVERSAR AUCHAN SHARING BEAUTY WITH ALL"

Perioada Concursului: 05.10.2018– 21.10.2018 inclusiv

 

Capitolul 1. Organizatorii

 

1.1.Concursul „ANIVERSAR AUCHAN SHARING BEAUTY WITH ALL” („Concursul”) este organizat și desfășurat de către L’Oreal România SRL, societate română, cu sediul în Calea Floreasca, nr. 169A, clădirea A, etaj 6, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6064/1997 cod unic de înregistrareRO9638038, având contul IBAN RO49BRDE 140S V010 2146 4500, deschis la BRD GSG SMCC, reprezentată prin Dl. Gilles ANTOINE, în calitate de Director General, denumită în continuare „Organizatorul”. Concursul se va desfășura în beneficiul societații SC L’OREAL ROMÂNIA SRL., prin S.C. CLOCKADVERTISING S.R.L, cu sediul în Brasov, Judetul Brasov, stra 13 Decembrie, nr 9,C.U.I. RO 14669120, înregistrată la Registrul Comerțului cu numarul J08/678/2002 (denumită în continuare “Agenția”).]

1.2.Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament oficial, denumit în cele ce urmează ”Regulamentul”.

1.3.Regulamentul Oficial este întocmit și va fi facut public conform legislației aplicabile în România, pe pagina de Facebook L’Oreal Romania. De asemenea, regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui consumator (i) în baza unui apel telefonic la Infoline 021.204.00.00, între orele 09:00-18:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Concursului, sau (iii) poate fi obținut prin trimiterea unei solicitări scrise prin poștă, în atenția Organizatorului, la sediul social al acestuia menționat la punctul 1.1. de mai sus, pe toată durata de desfășurare a Concursului.

1.4.Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare.

1.5.Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfăşurare, în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau al modificării Regulamentului Concursului.

1.6.Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Anexele sau actele adiţionale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.7.In ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Organizator.

1.8.Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul participanților. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Capitolul 2. Durata şi aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul se va desfăşura  în rețeaua de magazine Auchan (deținute de S.C. Auchan România S.A. cu sediul social în București, sector 6, str. Brașov, nr.25, Camera 1, etaj 4 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod unic de înregistrare RO 17233051), la nivel național, cu exceptia locatiilor Auchan Iasi, Auchan Crangasi, Auchan Constanta Sud, Cluj Nord, Targu Mures Sud si Auchan Bacau, denumite în continuare Magazine Participante în perioada 05.10.2018– 21.10.2018 inclusiv, conform Anexei 1.

Capitolul 3. Drept de Participare

3.1 Concursul este deschis participării persoanelor fizice autorizate cu vârsta de peste 18 ani, împliniti pâna la data începerii Concursului, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România.

 

La acest Concurs nu au drept de participare următoarele persoane:

a. prepuși (inclusiv, însa fără a se limita la angajații Organizatorului);

b. prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locația Organizatorului în care sunt alocați acești prepuși;

c.prepușii (inclusiv, însa fără a se limita la angajații) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care prestează aceste servicii în interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, și al oricăror imobile/locații în cadrul cărora Organizatorul își desfășoară activitatea. Se aplică prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajații acestor  prestatori o desfășoară, sau de timpul pe care îl petrec în imobilele/locațiile în cadrul cărora Organizatroul își desfășoară activitatea;     

  d. membrii familiilor prepușilor mentionați la punctele a. – c. de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/sora);

  e. persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani împliniți la data începerii Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs a persoanelor cu vârsta minimă acceptată conform prezentului regulament.

Capitorul 4. Marcile şi Produsele Participante

4.1  La acest Concurs vor participa toate recipientele goale de la produse ce poarta denumirea de cosmetice denumite în continuare “Produse Participante”.  In cadrul Produselor Participante nu vor intra recipientele ce poarta denumirea de machiaj sau parfum.

 

Capitolul 5. Mecanismul Concursului

5.1. Produse Participante: toate recipientele goale de la produse ce poarta denumirea de cosmetice, cu exceptia recipientelor ce poarta denumirea de machiaj sau parfum, de la orice comercializant.

      5.2. Utilizator: persoană fizică autorizată cu vârsta de peste 18 ani, împliniti pâna la data începerii Concursului, cetățeni români sau cetățeni străini, rezidenți în România, sau cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România.

5.3. Mecanism: pentru a participa în Concursul “ ANIVERSAR AUCHAN SHARING BEAUTY WITH ALL”, Participanții trebuie să parcurgă pașii necesari înregistrării în Concurs, după cum urmează:

a. sa aibă vârsta de 18 ani împlinită la momentul înscrierii în concurs și să respecte Capitolul 3 numit Drept de Participare al prezentului Regulament.

b. să lase in urna SHARING BEAUTY WITH ALL pozitionata in zona raionului de cosmetice, în perioada campaniei oricare 2 recipiente goale de produse ce poarta denumirea de cosmetice, cu exceptia recipientelor ce poarta denumirea de machiaj sau parfum, de la orice comercializant.

c. utilizatorul trebuie sa desfasore actiune mai sus mentionata, la punctele „a” si „b”, in prezenta Reprezentantului Sharing Beauty with all si va primi un premiu de la acesta, premiu ce constant intr-o apa, 1 (unu) micelara ce poarta marca Garnier cu gramajul de 100 ml.

- 1 premiu= 1 (unu) apa micelara ce poarta marca Garnier cu gramajul de 100 ml.

- Castigatorul are dreptul de a primi un singur premiu pe zi, in limita stocului disponibil. Alocarea la nivel de locatie se gaseste in Anexa 1 a prezentului Regulament.

5.4. Un participant are dreptul să se înscrie în concurs de maxim 1 (unu) data pe zi, adica daca acesta va aduce intr-o zi incadrata in perioada campaniei, adica 05.10.2018– 21.10.2018 inclusiv, mai mult de 2 (doi) Produse Participante, va primi 1 (unu) premiu.

5.5. Premiile nu se ofera la multiplu de 2 Produse Participante, ci se ofera 1 (unu) premiu/ zi/ participant.

5.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Concurs; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunțe această decizie.

5.7. Participarile la Concurs vor fi verificate de catre Reprezentantul Sharing Beauty with all, probându-se conformitatea și dacă respectă prevederile Regulamentului.

Capitolul  6. Cadourile oferite în cadrul Campaniei

6.1. Premiile și valoarea acestora.

În cadrul Concursului se vor acorda garantat, in limita stocului disponibil prezentant in Anexa 1 urmatoarele premii:

3,300 apa micelara ce poarta marca Garnier, cu gramajul de 100 ml. Cost pentru 1 (unu) premiu: 7,09 Ron, TVA iclus; Cost total premii: 23,397 Ron, TVA inclus;

Numarul total al premiilor este de 3,300 buc. Valoarea totala estimata a premiilor este de 81,570 Ron TVA inclus.

6.2. Procedura de acordare a premiilor:

Premiile se vor acorda de catre Reprezentantul Sharing Beauty with all, aflat la pozitionat in zona raionului de cosmetice, în perioada campaniei 05.10.2018– 21.10.2018 inclusiv si strict in Programul Campaniei ce se gaseste in Anexa 1 a prezentului Regulament, daca se intrunesc toate conditiile mentionate la Capitolul 5. Mecanismul Concursului.

6.3. Dacă în timpul Concursului nu se înscrie/nu participă niciun participant ori se înscriu/participă mai puțini participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Concursului rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

6.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor sau sa solicite contravaloarea in bani a premiilor castigate.

6.5. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Beneficiarului, care-si rezerva dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

6.6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.

6.7. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare, printare  sau alte erori aparute in jurnalul oferit ca premiu.

Capitolul 7. Procedura de validare si punere in posesie a premiilor

7.1. Câştigătorii vor fi anunţati pe loc si premiul li se va pune la dispozitie pe loc, de către Reprezentantul Sharing Beauty with all, aflat la pozitionat in zona raionului de cosmetice, din  Magazinele Participante, daca intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament.

7.2. În discuţia cu câştigătorii acestora li se va solicita acordul pentru prelucrarea datelor personale nume, prenume, numar de telefon si numar bon fiscal

7.3. Nu se poate acorda contravaloarea în bani. Nu este permisă schimbarea premiilor. Premiile se vor acorda exclusiv în limita stocului disponibil, la alegere, si nu se vor suplimenta la cererea participanților. Alocarea premiilor la nivel de magazin, se gaseste in Anexa 1 a prezentului Regulament.

7.4. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane în proprietatea Beneficiarului, care-și rezerva dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

7.5. Premiul va fi acordat caștigătorului, de către către Reprezentantul Sharing Beauty with all, aflat la pozitionat in zona raionului de cosmetice, din Magazinele Participante, strict in Programul Campaniei care se gaseste in Anexa 1 a prezentului Regulament.

7.6. La înmânarea Premiilor Campaniei, caștigătorul va semna un raport de acordare al premiului, prin care se vor colecta urmatoarele date: nume, prenume si numar de telefon.

7.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

7.8. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania S.R.L., cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, corp A, et. 6, Floreasca Business Park, S1, in termen de maximum 10 (zece) zile de la data publicarii listei cu toti castigatorii validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie.

Capitolul 8. Drepturi, obligatii, responsabilitati

8.1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.

8.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru livrarea cu intarziere a produselor de catre Posta Romana sau firmele de curierat.

8.4. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea numelui de utilizator, sau in cazul in care acesta afecteaza drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

8.5. Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui Concurs.

Capitolul 9. Litigii şi legea aplicabilă

9.1.Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre participanţii,pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

9.2.Legea aplicabila acestui Regulament este legea română.

 

Capitolul 10. Taxe şi Impozite Aferente

Organizatorul nu este raspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă,pentru premii a caror valoare individuala depaseste 600 de lei, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

Capitolul 11. Încetarea Concursului

 

11.1.Concursul încetează prin următoarele modalităţi:

  (i) prin ajungere la termen;

  (ii) prin apariţia unui caz de forţă majoră;

(iii) din motive independente de voinţa Organizatorului de a continua Conursul, cum ar fi epuizarea stocului de premii;

  (iv) prin decizia Organizatorului.

11.2.În situaţiile prevăzute mai sus, Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Participanţi, cu privire la returnarea unor sume şi/sau plata unor sume cu titlu de despăgubire.

Capitolul 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

12.1 Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

12.2 Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal enumerate in Art. 12.3 de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanţi în vederea participării la Concurs, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

  1. Organizarea si desfasurarea Concursului bazat pe participarii in urma caruia Organizatorul acorda participantilor, conform mecanismului Concursului.

  2. In functie de optiunea exprimata de participant – Organizatorul poate prelucra Datele Personale pentru scopul transmiterii către participant a unor comunicări cu caracter publicitar şi de marketing direct pe cai electronice - în vederea promovării produselor şi serviciilor Organizatorului, precum şi ale societăţilor partenere, cuprinzand includerea in baza de date a Organizatorului pentru scop de marketing si transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum şi pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii şi produse, prin intermediul bazei de date (prin comunicare tip e-mail, SMS)

12.3 Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru scopul organizarii și defășurarii Concursului in urma caruia Organizatorul acorda participantilor, conform mecanismului Concursului, premiile prevazute, Organizatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”): nume, prenume si numar de telefon. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul unui raport completat pe loc de catre Reprezentantul Sharing Beauty with all, in lipsa furnizarii acestor date neputând participa la Concurs.

      12.4 Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri, dupa cum urmeaza: Pentru scopul de organizare și desfășurare a Concursului.

12.5 Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfășurarea activităților Organizatorului și pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul colaborează cu diverși furnizori de servicii sau parteneri în baza unor relații contractuale, cărora le pot fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi folosite strict în scopurile stabilite de Organizator.

Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Concursului datele participantilor pot fi dezvaluite altor companii din grup, împuterniciților care prelucrează date pe seama noastră, sub-împuterniciților (entitați sub-contractate de imputerniciți pentru prelucrarea datelor), parteneri furnizori de servicii și sub-contractanți ai acestora, autoritați publice.

12.6 Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

In contextul îndeplinirii scopurilor de mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate atât către state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau Spațiului Economic European („SEE”), cât și către state din afara acestor teritorii, după cum urmează: Statele Unite ale Americii – în scopul realizarii studiului de piața, cu asigurarea garanțiilor legate de transferul datelor în acest spatiu

Menționam că orice transfer de date va respecta condițiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor 95/46/CE („GDPR”).

12.7 Durata prelucrării.

Pentru îndeplinirea scopului de organizare și defășurare a Concursului, Organizatorul estimează ca datele vor fi prelucrate pentru o durată de maxim 3 ani. Strict în cazul câștigătorilor, datele acestora vor fi prelucrate pentru o durată de maxim 11 ani strict în scopul justificării fiscal-contabile a premiilor acordate.

Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar Organizatorul va evalua în mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date.

Dupa încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse.  

12.8 Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să pastreze confidențialitatea și siguranța prelucrarii, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvaluie datele furnizate către terțe părți altfel decât s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

Menționam că în mod constant Organizatorul evaluează și îmbunătățește măsurile de securitate împlementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și verifică că toți destinatarii datelor să asigure cel puțin același nivel de protecție a datelor.

12.9 Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:

  a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

  b. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

  c. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;

  d. Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

  e. Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;

  f. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

  g. Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

  h. Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

  i. Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului.

12.10 Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare privind modul de prelucrarea a datelor personale si orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa se adreseze Organizatorului folosind oricare dintre urmatoarele posibilitati de comunicare prin trimitere unui email catre adresa dpo.ro@loreal.com. sau a unei scrisori la adresa S.C. L’Oréal România SRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, Calea Floreasca 169A, Cladirea A, et.6.

Capitolul 13. Forta majora:

13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs pe pagina de Facebook L’Oreal Romania, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Capitolul 14. Diverse

1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre L’Oreal Romania SRL, societate romana, cu sediul in Calea Floreasca nr 169A, cladirea A, etaj 6, sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.

3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului acceptarii si primirii premiului de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

4. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

5. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

6. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de cătreinstanţele judecătoreşti din Bucureşti.

7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.  

S.C DIRECT CALL CENTER S.R.L.

Prin reprezentant

Nita Alexandru Catalin